Privacyverklaring

Kim Kluts, gevestigd aan de Dorpsstraat 59 te Renswoude is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Dorpsstraat 59
3927 BB Renswoude
06 54 91 69 67
Website: https://kimkluts.nl
E-mail: kimklutscoach@gmail.com

Uw persoonsgegevens

Kim Kluts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op deze website, in correspondentie en telefonisch, Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Kim Kluts verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• gegevens met betrekking tot uw gezondheid en hulpvraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden

Kim Kluts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om te beantwoorden aan uw hulpvraag
• Kim Kluts verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kim Kluts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kim Kluts) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kim Kluts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is conform de wettelijke bewaartermijnen. Overige gegevens worden zodra deze niet meer functioneel noodzakelijk zijn direct gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kim Kluts verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Deze website gebruikt alleen technische of functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie ook de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kim Kluts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kimklutscoach@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, een reactie.
Kim Kluts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kim Kluts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via kimklutscoach@gmail.com.